Visakhapatnam

P.N.V. Vidya Sagar
CHAIRMAN
Dr. K. Kumar Raja
VICE CHAIRMAN
P V Raghupati
SECRETARY
Nirmal Dugar
JT. SECRETARY
N. Srinivasa Rao
TREASURER
K. Leela Prasad
NEC MEMBER
K S Chandran
EXE. COMMITTEE MEMBER
Atul Rathi
EXE. COMMITTEE MEMBER

Contact Details

D No. 30-13-7/1, Madhava Street, Dabagardens, VISAKHAPATNAM – 530 020. AP
Email: visakhapatnam@indianplumbing.org | Phone: +91-891-2716439/3848, +91-9449156380