Nagpur

Shankar G Ghime
CHAIRMAN
Ashwin Patankar
VICE CHAIRMAN
Anup Nabira
SECRETARY
Kishor Choudhary
JT. SECRETARY
Pravin Charde
TREASURER
Sharad Muley
NEC MEMEBR
Prashant Pattiwar
EXE. COMMITTEE MEMBER
Vishwas Deshpande
EXE. COMMITTEE MEMBER
Ghanshyam Pokale
EXE. COMMITTEE MEMBER

Contact Details

F-22, Sai Regency, Ravinagar Square, Amravati Road, Nagpur – 440 033
Email: nagpur@indianplumbing.org | Phone: +91-9730014130